PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS AR REGISTRUOTIS MŪSŲ ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS NAUDOJIMOSI SĄLYGAS (TOLIAU –  TAISYKLĖS). REGISTRUODAMIESI JŪS PATVIRTINATE, KAD SUTINKATE SU ŠIOMIS TAISYKLĖMIS. JEI NESUTINKATE SU ŠIOSE TAISYKLĖSE PATEIKTOMIS NUOSTATOMIS NETURĖTUMĖTE NAUDOTIS INTERNETO SVETAINE IR (ARBA) PASLAUGOMIS, KURIOS PRIEINAMOS WWW.BIO-KURAS.LT INTERNETO SVETAINĖJE.

Šiose Taisyklėse įtvirtinamos Interneto svetainės ir (arba) Mobiliosios aplikacijos funkcijos ir paslaugos, kuriomis galite naudotis apsilankę ar apsipirkdami Interneto svetainėje ir (arba) Mobiliojoje aplikacijoje. Šios Taisyklės yra taikomos registruojantis ir naudojantis Interneto svetaine ir (arba) Mobiliąja aplikacija. Rekomenduojame atsispausdinti arba atsisiųsti ir saugoti šių Taisyklių kopiją, kad, prireikus, turėtumėte jose pateikiamą informaciją. Galiojančią Taisyklių versiją visada galite peržiūrėti mūsų tinklalapyje, o norėdami gauti Taisyklių kopiją susisiekti su mumis elektroniniu paštu. Šis dokumentas yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp jūsų, kaip internetinės svetainės www.bio-kuras.lt ir (arba) mobiliosios aplikacijos naudotojo, ir MB SWISRA, kaip interneto svetainės www.bio-kuras.lt valdytojo.

Asmenys, kurie nėra užsiregistravę interneto svetainėje ar mobiliojoje aplikacijoje, turės galimybę peržiūrėti ir naudotis tik dalimi interneto svetainėje ar mobiliojoje aplikacijoje pateikiamos informacijos ir neturės galimybės pasinaudoti tam tikromis mūsų teikiamomis paslaugomis. Tokie asmenys bet kuriuo atveju privalo laikytis šių Taisyklių, privatumo politikos ir kitų sąlygų, nurodytų interneto tinklapyje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje bei taikomuose teisės aktuose.

Patvirtindami šias Taisyklės jūs patvirtinate ir garantuojate, kad susipažinote su šiomis Taisyklėmis ir kitomis taikomomis sąlygomis bei susitarimais (jei tokių yra) ir įsipareigojate laikytis šių Taisyklių naudodamiesi Bio-kuras.lt interneto svetaine ir (arba) mobiliąja aplikacija.

1. Sąvokos

1.1. Toliau nurodytos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos turi tokias reikšmes:

1.1.1. Paskyra – interneto svetainėje www.bio-kuras.lt ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje Kliento sukurta paskyra;

1.1.2. Paskyros sustabdymas – veiksmai, kuriuos inicijuoja Bio-kuras.lt savarankiškai arba pagal Pardavėjo pranešimą, kai Klientas pažeidžia šias Taisykles, Privatumo politiką ir kitas sąlygas ir taisykles, pateiktas Interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje. Tuo atveju, kai naudojimasis Kliento paskyra yra sustabdytas, Klientui yra apribojama galimybė prisijungti ir naudotis Paslaugomis tol, kol sustabdymas bus panaikintas.

1.1.3. Mobilioji aplikacija – reiškia mobiliąją aplikaciją, kuri prieinama per Jūsų mobilųjį telefoną, kad galėtumėte prisijungti prie Bio-kuras.lt Paskyros ir naudotis Paslaugomis (Mobiliąją aplikaciją rasite čia bio-kuras.lt/lt/t/mobili-parduotuve;

1.1.4. Klientas arba Jūs – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi Bio-kuras.lt Interneto svetaine / Mobiliąja aplikacija ir (arba) Paslaugomis;

1.1.5. Registruotas klientas – Klientas, sukūręs Paskyrą  Bio-kuras.lt;

1.1.6. Privatumo politika – politika, reglamentuojanti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Bio-kuras.lt;

1.1.7. Paslaugos – visos paslaugos, kurias Bio-kuras.lt teikia Klientui Interneto svetainėje ir (arba) Mobiliojoje aplikacijoje. Paslaugų, kurios teikiamos tik Registruotiems klientams aprašą rasite čia bio-kuras.lt/lt/t/paslaugos;

1.1.8. Taisyklės – šios naudojimosi Bio-kuras.lt interneto tinklapiu ir mobiliąja aplikacija taisyklės ir kurios paskelbtos Interneto svetainėje ir Mobiliojoje aplikacijoje;

1.1.9. Bio-kuras.lt – MB SWISRA, pagal Lietuvos įstatymus įsteigta ir veikianti mažoji bendrija, juridinio asmens kodas 304484893, buveinės adresas Perkūnkiemio g. 13-91, Vilnius, Lietuva, kuri administruoja Bio-kuras.lt interneto tinklapį ir mobiliąją aplikaciją bei parduoda savo produktus ir paslaugas;

1.1.10. Pardavėjas – fizinis ar juridinis asmuo parduodantis savo prekes ir paslaugas Interneto svetainėje ir (arba) Mobiliojoje aplikacijoje ir su kuriuo Klientas sudaro Pirkimo sutartį.

1.1.11. Pirkimo sutartis – tarp Kliento ir MB SWISRA arba Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, kuri viešai skelbiama Interneto svetainėje https://bio-kuras.lt/lt/t/taisykles.

1.1.12. Interneto svetainė – interneto svetainė pasiekiama adresu https://bio-kuras.lt/lt/;

1.1.13. Norų sąrašas – Interneto svetainėje esančių prekių sąrašas, kurį sudarė ir išsaugojo Registruotas klientas.

1.1.14. Pirkinių krepšelis – prekių, kurias pasirenka ir nori įsigyti Registruotas klientas, sąrašas.

 

2. www.bio-kuras.lt Paskyra

2.1. Norėdami gauti ir naudotis tam tikromis Bio-kuras.lt paslaugomis Jūs turite teisę registruotis Bio-kuras.lt interneto tinklapyje arba mobiliojoje aplikacijoje.

2.2. Registracija Interneto svetainėje ir (arba) Mobiliojoje aplikacijoje yra nemokama.

2.3.  Paskyros sukūrimui turite naudoti savo elektroninio pašto adresą. Naudojant vieną elektroninio pašto adresą galite sukurti vieną Paskyrą.

2.4.  Visa informacija, kurią pateikiate sukurdami Bio-kuras.lt Paskyrą, taip pat informacija pateikta naudojantis Paskyra ar bet kuriuo kitu metu pateikta informacija, turi būti tiksli ir teisinga.

2.5. Registruodamiesi ir (arba) naudodamiesi Interneto tinklapiu ir (arba) mobiliąja aplikacija, Jūs patvirtinate ir garantuojate Bio-kuras.lt ir Pardavėjui, kad Jūsų pateikta informacija ir (arba) duomenys ir (arba) dokumentai yra tikslūs, galiojantys ir bus tokie kol panaikinsite savo Bio-kuras.lt Paskyrą.

2.6. Bio-kuras.lt pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti leisti jums sukurti Paskyrą, nenurodant jums tokio atsisakymo priežasties.

2.7.  Naudojantis Interneto tinklapiu ir (arba) mobiliąja aplikacija neturėtumėte dalintis, perleisti ar kitaip leisti naudotis Jūsų Paskyra jokiems tretiesiems asmenims.  Visa atsakomybė už prisijungimo duomenų saugumą bei konfidencialumą, taip pat už bet kokių veiksmų Paskyroje atlikimą tenka Jums.

2.8. Jeigu pastebėjote ar įtariate, kad Jūsų prisijungimo duomenys, slaptažodis ar kitos saugumo priemonės buvo prarastos, pavogtos, neteisėtai pasisavintos ar buvo panaudotos bet jūsų žinios, rekomenduojame pasikeisti slaptažodį. Apie bet kokius Bio-kuras.lt Paskyros, slaptažodžių ar kitų saugumo priemonių pažeidimus, praradimus, ar vagystes turite nedelsiant informuoti Bio-kuras.lt. Bet koks nepagrįstas delsimas pranešti mums gali turėti įtakos Jūsų Paskyros saugumui, o taip pat sukelti Jums atsakomybę dėl nuostolių atlyginimo atsiradusių naudojantis Jūsų Paskyra.

2.9. Gavus Jūsų pranešimą dėl šių Taisyklių 2.8 punkte nurodytų aplinkybių buvimą, Bio-kuras.lt imsis pagrįstų priemonių, kad naudojimasis ir prieiga prie jūsų Paskyros būtų sustabdyta. Bio-kuras.lt negarantuoja, kad naudojimasis jūsų Paskyra bus sustabdytas nedelsiant ir neatsako už tai, kad naudojimasis Paskyra nebuvo nedelsiant sustabdytas ar užtruko ilgiau, nei galėjote tikėtis.

2.10. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis, patvirtinate ir garantuojate, kad visos Jūsų Paskyroje vykdomos veiklos (įskaitant, bet neapsiribojant, prekių pirkimą, skelbimą, paspaudimus, atitinkamų laukų pažymėjimus, informacijos keitimą, prenumeratas, užsakymų bei mokėjimų pateikimą ir atlikimą taip pat bet kokių kitų veiklų atlikimą) atliekate Jūs.

2.11. Naudodamiesi Interneto tinklapiu ir/ar mobiliąja aplikacija patvirtinate, kad laikysitės visų taikomų teisės aktų reikalavimų.

2.12. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs įsipareigojate naudotis Interneto tinklapiu ir mobiliąja aplikacija asmeniniais tikslais. Bet kokie komerciniai veiksmai, įskaitant siūlymus pirkti, nuorodų įkėlimą į kitas interneto svetaines bei kiti su komercine veikla susiję veiksmai Interneto tinklapyje ir mobiliojoje aplikacijoje yra draudžiami.

2.13. Šios Taisyklės taikomos kartu su Privatumo politika (https://bio-kuras.lt.lt/lt/t/privatumo-politika) ir Pirkimo sutartimi (bio-kuras.lt/t/taisykles).

2.14. Jūs turite teisę bet kada panaikinti savo Paskyrą pateikdami savo prašymą Bio-kuras.lt. Gavus Jūsų prašymą dėl Paskyros panaikinimo, Jūsų galimybė naudotis Bio-kuras.lt Paskyra bus laikinai sustabdyta.

2.15. Po Jūsų Paskyros panaikinimo, Bio-kuras.lt Jūsų Paskyroje pateiktus duomenis saugos 6 mėnesius po Paskyros panaikinimo dienos. Per šį laikotarpį Jūs turite teisę bet kada atnaujinti savo Paskyra neprarasdamas jokios informacijos, pateikdami rašytinį prašymą Bio-kuras.lt Interneto svetainėje ir (arba) Mobiliojoje aplikacijoje nurodytais kontaktais.

2.16. Jeigu per nustatytą terminą savo Paskyros neatnaujinsite, Jūsų Paskyra bus ištrinta.

2.17. Po Paskyros panaikinimo (ištrynimo) informacija, kurią Jūs paskelbėte viešai išlieka ir nėra sunaikinama.

2.18. Bio-kuras.lt turi teisė bet kada sustabdyti Jūsų teisę naudotis Paskyra arba ją negrįžtamai ištrinti, jeigu Jūs pažeidžiate šias Taisykles ar kitaip neteisėtai naudojate Interneto svetainę, mobiliąją aplikaciją ar Bio-kuras.lt teikiamas paslaugas.

2.19. Jeigu Jūsų naudojimasis Paskyra buvo sustabdytas, sustabdymo laikotarpiu Jūs negalėsite pirkti Bio-kuras.lt prekių bei naudotis kitomis paslaugomis.

2.20. Jeigu pažeidėte šias Taisykles ir Jūsų naudojimasis Paskyra buvo sustabdytas, informaciją apie pažeidimą bei Jūsų Paskyros statusą galite sužinoti kreipdamasis į Bio-kuras.lt.

 

3. Pirkimo procesas

3.1. Kiekvienas Klientas gali naudotis Interneto svetaine ir (arba) Mobiliąja aplikacija, nepriklausomai nuo to ar jis yra užregistravęs Paskyrą ne. Paskyrai užregistruoti naudotas el. pašto adresas negali būti naudojamas apsiperkant be registracijos. Šiuo atveju būsite paprašyti prisijungti prie savo Paskyros, jei pateiktas el. pašto adresas bus atpažintas, kaip užregistruotas Interneto svetainėje ir (arba) Mobiliojoje aplikacijoje.

3.2. Pirmasis pirkimo veiksmas registruotiems Klientams yra prisijungimas prie Paskyros.

3.3. Suradę norimą įsigyti prekę, paspauskite aktyvų lauką „į krepšelį“. Iš ten būsite nukreipti į puslapį, kuriame turėsite įvesti pristatymo ir atsiskaitymo informaciją. Įvedę šią informaciją ir pasirinkę norimą pristatymo būdą, pasirinkite galutinio patvirtinimo mygtuką, kad Jūsų užsakymas būtų užbaigtas.

3.4. Pateikdami užsakymą Jūs sudarote sutartį su atitinkamu prekės Pardavėju (galiojančią Pirkimo sutarties redakciją rasite čia bio-kuras.lt/lt/t/taisykles.

3.5. Po apmokėjimo už užsakytas prekes, Jūsų užsakymas bus perduotas vykdyti.

3.6. Apie jūsų užsakymo būseną informuosime Jus elektroniniu paštu ir sms žinute.

 

4. Interneto svetainės ir Mobiliosios aplikacijos turinys

4.1. Interneto tinklapyje bei Mobiliojoje aplikacijoje pateikiami Bio-kuras.lt bei Pardavėjų prekių ir paslaugų sąrašai, aprašymai ir vizualizacijos.

4.2. Bio-kuras.lt neatsako už tokių sąrašų, aprašymų ar vizualizacijų (įskaitant funkcijas, specifikacijas ir kainas) išsamumą, tikslumą, patikimumą, pagrįstumą ar savalaikiškumą. Interneto svetainėje ir (arba) Mobiliojoje aplikacijoje pateikiamų prekių prieinamumas bei informacija gali keistis bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

 

5.  Bio-kuras.lt teisės

5.1. Bio-kuras.lt turi teisę savo nuožiūra pakeisti, sustabdyti ar atsisakyti kai kurių ar visų Interneto svetainės ir (arba) Mobiliosios aplikacijos funkcijų, taip pat pakeisti elementų išdėstymą Interneto svetainėje ir (arba) Mobiliojoje aplikacijoje be išankstinio įspėjimo apie pakeitimą.

5.2. Bio-kuras.lt turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu sustabdyti arba nutraukti Bio-kuras.lt Interneto svetainės ir (arba) Mobiliosios aplikacijos veikimą be išankstinio įspėjimo. Tokiu atveju, Pardavėjas užbaigs vykdyti visus priimtus ir patvirtintus užsakymus, o pateikti naujų užsakymų per Bio-kuras.lt elektroninės prekybos svetainę nebebus galima.

5.3. Pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms (pavyzdžiui, pasikeitus rinkos sąlygoms, teisės aktams ir pan.), Bio-kuras.lt turi teisę pakeisti paslaugų teikimo apimtį ir/ar būdą, taip pat sustabdyti ir/ar nutraukti jų teikimą. Jei Klientas nesutinka su tokiais pakeitimais, Klientas turėtų toliau nebesinaudoti Bio-kuras.lt paslaugomis.

5.4. Jei Klientas bando pakenkti Bio-kuras.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Bio-kuras.lt turi teisę savo nuožiūra nedelsiant sustabdyti arba panaikinti Kliento prieigos prie Bio-kuras.lt interneto svetainės galimybę arba panaikinti Kliento Paskyrą be išankstinio pranešimo.

 

6. Trečiųjų šalių interneto svetainės

6.1. Interneto svetainėje ir (arba) Mobiliojoje aplikacijoje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių pavadinimus, ženklus, prekes ar paslaugas taip pat aktyviosios nuorodos į trečiųjų šalių svetaines ar informaciją. Tokiu nuorodų ar informacijos pateikimas Bio-kuras.lt nereiškia Bio-kuras.lt pritarimo, rėmimo ar rekomendacijų naudotis tokių trečiųjų šalių paslaugomis ar informacija.

6.2. Bio-kuras.lt neatsako už nuorodose pateiktų trečiųjų šalių interneto svetainių turinį ar nuorodas, esančias tokiose interneto svetainėse, įskaitant žiniasklaidos ar mobiliųjų programų platformas, su kuriomis bendradarbiauja ar kitaip sąveikauja Bio-kuras.lt. Bio-kuras.lt neatsako už tokių svetainių ar platformų operatorių veiksmus ar neveikimą. Naudojimasis trečiųjų asmenų interneto svetainėmis ar platformomis yra Jūsų atsakomybė, todėl prieš naudojantis tokių interneto svetainių paslaugomis rekomenduojame susipažinti su joms taikomomis taisyklėmis ir sąlygomis (įskaitant privatumo politiką).

 

7. Konfidencialumas

7.1. Paslaugų teikimo metu Bio-kuras.lt tvarko Jūsų  asmeninę, konfidencialią ir (arba) nuosavybės informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų asmens duomenis ir (arba) bet kokią kitą Jūsų pateiktą informaciją ir dokumentus, taip pat informaciją, susijusią su Jūsų ir Bio-kuras.lt santykiais. Įsipareigojame saugoti Jūsų pateiktą informaciją konfidencialiai ir naudoti tik tokiems tikslams, kurie susiję su paslaugų Jums teikimu. Jūsų pateikta informacija nebus naudojama jokiais kitais tikslais  ar atskleista tretiesiems asmenims, kurie nėra susiję su paslaugų Jums teikimu.

7.2. Konfidencialumo įsipareigojimas galioja visais atvejais išskyrus tuos atvejus, jeigu būtų susitarta kitaip arba kai atskleisti informaciją Bio-kuras.lt įpareigoja teisės aktų reikalavimai ir to reikalauja įgaliotos valstybės institucijos arba kai tokia informacija jau yra vieša.

 

8. Garantijų netaikymas

8.1. Bio-kuras.lt neteikia jokių garantijų dėl rezultatų gavimo naudojimosi Bio-kuras.lt Internetiniu tinklapiu, Bio-kuras.lt sistema, paslaugomis, informacija ar turiniu metu. Klientas yra pats atsakingas už naudojimąsi Interneto tinklapiu ar mobiliąja aplikacija.

8.2. Bio-kuras.lt neteikia jokių garantijų dėl Interneto svetainės ir/ ar mobiliosios aplikacijos funkcionalumo, pateiktos informacijos ar turinio, o svetainė turi būti naudojama tokia, kokia ji yra paslaugų teikimo metu. Bio-kuras.lt, jos licenciarai ir tiekėjai, kiek tai leidžia įstatymai, neteikia jokių garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas pardavimų garantijas. Bio-kuras.lt, licenciarai ir tiekėjai neteikia jokių garantijų dėl Interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos turinio, informacijos ar paslaugų tikslumo, išsamumo, saugumo ar savalaikio atnaujinimo. Jokia Interneto tinklapyje ar Bio-kuras.lt mobiliojoje pateikta informacija nesuteikia jokios garantijos, jeigu tokia garantija nėra aiškiai nurodyta  šiose Taisyklėse.

8.3. Kai kuriose jurisdikcijose garantijos apribojimai nėra numatyti, todėl šiame skyriuje esantys apribojimai ir išimtys gali būti Jums netaikomi. Jei įstatymai Jums suteikia tam tikras teises, tokios teisės yra įgyvendinamos Jūsų atžvilgiu. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs patvirtinate, kad šiose Taisyklėse numatyti atsakomybės, garantijos apribojimai ir išimtys yra sąžiningi ir pagrįsti.

 

9. Atsakomybės ribojimas

9.1. Tuo atveju, jeigu pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus Bio-kuras.lt yra laikoma atsakinga už atitinkamus pažeidimus, Bio-kuras.lt atsakomybė yra ribojama patirtų tiesioginių nuostolių dydžiu. Tiek, kiek tai neprieštarauja teisės aktams, Bio-kuras.lt, jos filialai, jos licencijų išdavėjai, tiekėjai ar bet kokios trečiosios šalys, nurodytos Interneto tinklalapyje, neprisiima atsakomybės už bet kokius atsitiktinius, netiesioginius, baudžiamuosius ir kitokius nuostolius, prarastą pelną arba žalą, atsiradusią dėl prarastų duomenų arba verslo nutraukimo dėl Interneto tinklapio, Bio-kuras.lt sistemų, informacijos, paslaugų ar turinio naudojimo ar nepasinaudojimo garantija, sutartimi, deliktu ar bet kuria kita teisine nepaisant to ar  Bio-kuras.lt yra informuojamas apie tokios žalos atsiradimą. Kiek tai neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, šiose Taisyklėse numatytos teisinės apsaugos priemonės yra išimtinės ir taikomos tiek, kiek tai aiškiai nurodyti šiose Taisyklėse.

 

10. Intelektinė nuosavybė

10.1. Tinklalapio turinys, t. y. tekstas, grafika, vaizdai, prekių ženklai, paslaugų ženklai, logotipai ir kitos medžiagos, yra saugomi autorių teisių ir kitų  Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų ir priklauso Bio-kuras.lt. Neteisėtas tokio turinio naudojimas gali pažeisti autorių, prekės ženklų savininkų bei kitas įstatymų saugomas teises. Naudodamiesi Interneto tinklapiu bei mobiliąja aplikacija Jūs neturi teisės parduoti, keisti, dauginti, rodyti, viešai atlikti, platinti, kurti išvestinius kūrinius ar kitaip naudoti Interneto tinklapio turinio bet kokiu būdu bet kokiu viešuoju ar komerciniu tikslu. Draudžiama naudoti Interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos turinį bet kurioje kitoje svetainėje ar tinkle esančioje kompiuterinėje aplinkoje bet kokiam tikslui.

10.2. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs patvirtinate, kad Jums yra žinoma, kad Bio-kuras.lt turi išimtines teises į Bio-kuras.lt prekių ženklus. Jūs neturite teisės naudoti Bio-kuras.lt prekės ženklo jokiam produktui, paslaugai, domenui ar įmonės pavadinimo daliai, taip pat atlikti bet kokių  veiksmų, kurie prieštarauja Bio-kuras.lt išimtinėms teisėms, išskyrus, jeigu tokią teisę Jums suteikė Bio-kuras.lt ir tik tokia apimtimi, kiek tai nurodyta išankstiniame Bio-kuras.lt sutikime. Šiomis Taisyklėmis Jums nėra suteikiamos jokios kitos teisės išskyrus tiek, kiek tai yra reikalinga sukuriant Bio-kuras.lt Paskyrą ir naudojantis Interneto tinklapiu ir/ar mobiliąja aplikacija. Šiomis taisyklėmis Jūs įsipareigojate nesiimti jokių veiksmų, kuriais būtų ištrinami ar naikinami Bio-kuras.lt pranešimai, kurie yra paskelbti viešai Interneto tinklapyje ar Mobiliojoje aplikacijoje, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimus apie intelektinės nuosavybės teises.

 

11. Skundai

11.1. Jei turite nusiskundimų dėl Bio-kuras.lt ar konkrečių paslaugų, turite teisę pateikti skundą el. paštu adresu: [email protected] arba paštu adresu Perkūnkiemio g. 13-91, Vilnius, Lietuva.

 

12. Kita

12.1. Taikoma teisė. Šioms Naudojimosi taisyklėms, privatumo politikai, pirkimo – pardavimo sutarčiai taip pat kitiems dokumentams (jei tokių yra) taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokie nesutarimai kylantis iš šių Taisyklių, privatumo politikos, pirkimo – pardavimo sutarties bei kitų taikomų dokumentų, bus sprendžiami pirkimo pardavimo sutartyje nustatyta tvarka.

12.2. Galiojimas. Šios Taisyklės galioja Jums naudojantis Interneto tinklapiu ir Mobiliąja aplikacija. Jums bus taikoma ta Taisyklių versija, kuri galios paslaugų Jums teikimo metu.

12.3. Pakeitimai. Šios Taisyklės ir kitos sąlygos gali būti keičiamos. Informacija apie pakeitimus skelbiama viešai Bio-kuras.lt Interneto svetainėje ir (arba) Mobiliojoje aplikacijoje. Tuo atveju, jeigu nesutinkate su pakeitimais, Jūs turite teisę nutraukti sutartį su Bio-kuras.lt.

12.4. Negaliojimas. Jei bet kuri šių Naudojimosi taisyklių nuostatų bet kuriame teisme arba teisinėje institucijoje yra pripažįstama kaip negaliojanti, neįvykdoma arba neteisėta, likusios nuostatos lieka galioti. Nuostata pripažinta negaliojanti turi būti pakeista siekiant užtikrinti, kad ji būtų galiojanti,  vykdytina ir teisėta.

12.5. Vykdymas. Šios Taisyklės turi būti vykdomos Jūsų ir Bio-kuras.lt. Jokia kita šalis nėra įpareigota vykdyti šių Taisyklių.